หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของอ่าวไทยริมฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย และที่สำคัญยังเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดชลบุรีด้วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา เปิดสอนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 4 สาขา  ดังนี้

  • สาขางานการบัญชี
  • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขางานการตลาด
  • สาขาการโรงแรม

 

ข่าวสาร/ประกาศ

หน่วยงานภายใน

  • งานวิชาการ
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ฝ่ายแผนงาน
  • ฝ่ายพัฒนากิจการ

ระบบงานภายในวิทยาลัยฯ