ประกาศวิทยาลัย การนิเทศภายใน 2560ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เป็นช่วงดำเนินการนิเทศภายใน ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติการนิเทศภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมวิทยาลัย :

ข่าว คำสั่ง สำหรับครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสาร/ประกาศ

หน่วยงานภายใน

  • งานวิชาการ
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  • ฝ่ายแผนงาน
  • ฝ่ายพัฒนากิจการ

ระบบงานภายในวิทยาลัยฯ